Menü
Kosár

Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A Bezzegh Épületgépészeti Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6.; a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében, és minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Társaságunk elkötelezett az olyan technikai és szervezési intézkedések kialakítása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató részletesen bemutatja – többek között - a Társaságunk online rendeléssel és ügyintézéssel érintettek körét, az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok körét, továbbá az adatkezelés célja(i)t, az adatkezelés jogalapja(i)t és a kezelt adatok megőrzésének idejét.

A Társaságunk által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a weboldalon történő fiók regisztrációjához, az online rendeléshez, az online ügyintézéshez, kapcsolattartáshoz, és egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat.

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásáig tart. A társaság fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

A fentieken túl Társaságunk biztosítja az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti a Társaságunktól, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Társaságunk automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

1.1. Az adatkezelő, illetve az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének személye és elérhetősége:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

 • Székhely: 3200 Gyöngyös Szurdokpart út 6
 • Telefonszám: 37-317-017
 • E-mail: epuletgepeszet@bezzeghkft.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Név: Varsandán Milán
 • E-mail: epuletgepeszet@bezzeghkft.hu

2. Fogalommeghatározások

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a következő fogalmakat használjuk:

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ;

 • Személyazonosító adat: a személyes adatok közül azok, amelyek szükségesek és elégségesek egy természetes személy más természetes személytől való egyértelmű megkülönböztetésére (azonosítására), melyen belül megkülönböztetünk természetes és egyéb személyazonosító adatokat;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT). Az EGT államai: az EU tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein és Norvégia;

 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

3. Adatkezelési tevékenység

Társaságunk, mint adatkezelő a nyilvántartott adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint az Általános Adatvédelmi Rendeletben, továbbá az Infotv.-ben, és az egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott követelmények mentén kezeli.

3.1. Sütik (cookie) kezelése

A weboldalaink sütiket használnak a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

 1. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

Tudnivalók ad-blocker használata esetén:

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

A Társaságunk a sütiket a következő célokból használja:

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

3.2. Alapműködést biztosító (session) sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóinak azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A honlapok megfelelő működésének biztosítása

Jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

A látogatói munkamenet végéig

3.3. Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

A Társaságunk a www.bezzeghkft.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén a lejáratig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Adatkezelés célja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

A weboldal használatával kapcsolatos Információ gyűjtése

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

A munkamenet végéig

 1. Online fiók létrehozása

A Társaságunk honlapján lehetőség nyílik online fiók létrehozására, amelyről kényelmesebben vehetik igénybe az oldal szolgáltatásait.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A weboldalon történő online fiók létrehozása, valamint a weboldal szolgáltatásainak nyújtása

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)
 • Irányítószám
 • Település
 • Cím, utca, házszám
 • Ország

Az adatok a felhasználói fiók törléséig kezeljük (hozzájárulás visszavonása).

3.5. Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Társaságunknál a szolgáltatás nyújtása körébe tartozik a vásárlók megrendeléseinek rögzítése, illetve feldolgozása, esetekben törlése. Egyébiránt bármely, a megvásárolt áru megrendelésével kapcsolatos ügy intézése (megrendelt termék kézbesítése, visszárus termékek kezelése).

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Megrendelések rögzítése (feldolgozása), törlése, vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru megrendelésével kapcsolatos ügy intézése

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Online fiókkal rendelkező vásárlók:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)

Számlázási adatok:

 • Irányítószám
 • Település
 • Cím, utca, házszám

Ország

A megrendelés teljesítéséig, vagy a megrendelés törléséig

Megrendelések rögzítése (feldolgozása) törlése, vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru Megrendelésével kapcsolatos ügy intézése

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Online fiókkal nem rendelkező vásárlók:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)

Számlázási adatok:

 • Irányítószám
 • Település
 • Cím, utca, házszám

Ország

A megrendelés teljesítéséig, vagy a megrendelés törléséig

Visszárus termékek kezelése

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

 • Név
 • Számlázási adatok (többek között irányítószám, település,cím)
 • Elérhetőségi adat

A számviteli törvény 169.§-a szerinti 8 évig (2000. évi C. törvény)

Megrendelt termék kézbesítése a vásárló számára

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

 • Név
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím

A kiválasztott termék Vásárlóhoz történő eljuttatása során a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatok tekintetében az az időtartam, ameddig a termék átvételével kapcsolatban igény érvényesíthető

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

Számviteli bizonylaton szereplő adatok

A számviteli törvény 169.§-a szerinti 8 évig (2000. évi C. törvény)

 1. Panaszkezeléssel és Adatkezelőhöz érkező egyéb megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A Társasághoz érkező panaszok rögzítése, kezelése, nyilvántartása és megválaszolása.

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR. 6 cikk (1) bekezdés c.) pontja alapján.

A Társaság által nyújtott szolgáltatással összefüggő panaszok kezeléséhez szükséges adatok: név, lakcím, elérhetőség (levelezési cím vagy e-mail cím), valamint a panaszban rögzített egyéb adatok.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdés alapján a panaszra történő válasz keltétől számított 3 évig.

3.7. Hírlevélre történő feliratkozás

A vásárlók számára lehetőség adódik a Társaságunk hírlevelére történő feliratkozásra, melynek útján aktuális akciókról, újdonságokról direkt marketing tevékenység keretében kaphatnak megfelelő tájékoztatást a vásárlók.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Hírlevél útján történő, különböző akciókról, újdonságokról, termékekről történő tájékoztatás

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím

A hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása)

4. Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.

Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított legfeljebb nyolc év (a Számvitelről szóló tv. szerinti adatok esetén jogi kötelezettség, a törvényben meghatározott adatoktól eltérően pedig jogos érdek jogalapon).

Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a Társaságunk a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a Társaságunk részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaságunk jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

5. Kötelező adatkezelés

Kötelező adatkezelés jogcímén a Társaságunk olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.

A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján Társaságunk a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrzi.

Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére, beleértve az adózással kapcsolatos adatok átadását is.

A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése a Táraságunk jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.

6. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekről beszélünk, ha az adatkezelés az ügyfélkapcsolat keretén belül történik, például ha a személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célból, csalás megelőzésére vagy a saját IT-rendszerei hálózati és információs biztonságának biztosítása érdekében kezeli az adatkezelő.

7. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Társaságunk önkéntes, konkrét és megfelelő előzetes tájékoztatás mellett, hozzájárulás jogalapján kezeli a Tájékoztató 5.3. pontjában meghatározott személyes adatokat a következő célokból:

 • Reklámnak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel,

 • elemzésen alapuló személyre szabott közvetlen üzletszerzési ajánlatok küldése.

A hozzájárulás megadása önkéntes, így tehát az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Társaságunknak címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

A weboldal látogatói, a weboldalon regisztrált fiókkal rendelkező személy, a webáruházban vásárlást kezdeményező magánszemély (vásárló)

9. A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett, tehát az adatkezelés során az adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől szerzi be.

10. A személyes adatok címzettje

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Társaságunk az Érintettek személyes adatait minden esetben bizalmasan kezeli, adatokat csak az alábbiakban szereplő címzetteknek továbbít.

10.1. Adattovábbítások

A címzettek körében előfordulhat, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az Érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

10.2. Adatfeldolgozók [a][b][c][d]

Társaságunk adatkezelései kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbiak szolgáltatásait:

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

Four Creation Kft.

6721 Szeged, Tisza Lajos körút 7-9.

Hírlevél kiküldése, célzott reklám megjelenítése a honlap használat, Google és a Facebook remarketing tevékenység során gyűjtött személyes adatok felhasználásával Adatkezelő megbízásából.

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Adatkezelő megbízásából vásárlóknak szóló kérdőív kiküldése, visszajelzések feldolgozása, továbbá az Adatkezelő honlapjának minősítése a vásárlói visszajelzések alapján.

ALBETA GROSS 21 Kft.

3200 Gyöngyös, Nyulmály utca 2.

Könyvelés, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Microsoft Corporation.

Redmond, Washington 98052

Felhőszolgáltatás

PC-PLAN Számitás-és Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

3200 Gyöngyös, Hanisz tér 1.

Informatikai szolgáltatások

ATW Internet Kft.

1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

Tárhelyszolgáltatás

Invitech ICT Services Kft.

1013 Budapest, Krisztina körút 39.

Tárhelyszolgáltatás

RS3 Informatika Kft.

4028 Debrecen, Apafi utca 42.-44.

Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.

Facebook Inc. (USA).

Menlo Park, California, USA

Hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás

Google LLC (USA).

1600 Amphitheatre Pkwy. Montain View, California 94043

hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Barion payment fizetési szolgáltatás nyújtása.

Tóth Balázs ev.

3214 Atkár József Attila utca 12.

Informatikai szolgáltatások, Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.

Fastcomet

350 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok

Tárhelyszolgáltatás

MPL

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Futárszolgálat

GLS

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Futárszolgálat

Sameday

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Futárszolgálat

11. Adatbiztonság

Weboldalt a Társaság üzemelteti. Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és felhőszolgáltatók által biztosított szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

12. Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől - többek között - a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

12.1. Hozzáféréshez való jog

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet a Társaságunk az érintettel kapcsolatban kezel.

Az Érintett kérelmére a Társaságunk tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 • Az adatkezelés célja;

 • a kezelt személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a Társaságunk az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti a Társaságunktól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a jelen Tájékoztató 13. pontja alapján az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • a nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ;

 • azon garanciákra vonatkozó információ, amelyek az Érintett személyes adatainak megfelelő védelmét harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén biztosítják.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Társaságunk az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

12.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszlevelét. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

12.3. Törléshez való jog (“Elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését. A Társaság a törlési kérelmet csak abban az esetben utasítja el, ha jogszabály kötelezi a személyes adatok további tárolására.

12.4. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő Társaságunk a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben a Társaságunk nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Társaságunk a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

12.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

12.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett a jelen tájékoztató 1.1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Társaságnak címzett értesítéssel visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

12.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy a Társaságunk a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen adathordozhatósághoz való jogát az Érintett azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket a Társaságunk.:

 • Az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy

 • amely adatok kezelése az Érintettnek a Társaságunkkal kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Társaságunk az Érintett kérésére a fenti személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Társaságunk az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

13. Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391- 1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az Érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható

[a]Adatfeldolgozó lesz az a fél, akik a Társaság nevében adatkezelést végeznek. Ide tartozhat esetlegesen a weboldalt üzemeltető társaság.

Fontos, hogy a partnerrel való szerződéskötéskor is meglegyenek a kötelező mellékletek (adatfeldolgozói megállapodás).

[b]Küldök Milánnak egy mintát (másik cég adatfeldolgozói), ami alapján szerintem könnyebben összeállítható a táblázat a Bezzegh Kft. vonatkozásában. Itt konkrétumokat kell feltüntetni.

[c]Beépítettem a Milán által küldött adatfeldolgozói listát. A velük kötött szerződés rendelkezik a megfelelő adatfeldolgozói melléklettel (abban rendezzük az adatkezelés részleteit, jogokat, kötelezettségeket, felelősségi kikötést és egyebek). Továbbá láttam, hogy pár esetben van USA székhelyű céggel is kapcsolatunk, velük kötöttünk DPA-t? Abban rendelkezünk SCC-vel (van ugyan az EDPB által kiadott megfelelőségi határozat, azonban egy plusz biztosíték az SCC)?

[d]Közvetve vagyunk velük kapcsolatban. Ezt majd telefonon egyeztessük le kérlek.